Политика за защита на личните данни на „Варна Вю Резидънс“ ЕАД

 1. І. Данни на Администратора„Варна Вю Резидънс“ ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Йосиф Стоянов 15, ет. 3, ап. 3, уеб сайт www.varnaview.com, обработва лични данни като администратор на лични данни, съобразно с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и Закона за защита на личните данни. „Варна Вю Резидънс“ ЕАД определя целите за обработване на данните.ІІ. Категории лични данни и категории субекти, чиито лични данни се обработват от администратора За сключване и изпълнение на Договора, „Варна Вю Резидънс“ ЕАД обработва Лични данни за поне едно от следните лица (всяко едно от тези лица се нарича по-долу „Лицето“):
  1. Законен представител на Контрагента;
  2. Упълномощен представител на Контрагента;
  3. Лице за контакт с Контрагента, изрично посочено като такова в Договора или от Контрагента;
  4. Служител на Контрагента, чиито служебни задължения са свързани или необходими за изпълнението на Договора.
  5. Лице, обезпечаващо изпълнението на Договора чрез съответния правен способ(залог, ипотека, поръчителство, запис на заповед).
  6. Физически лица – Контрагенти.
  Във връзка с Договора „Варна Вю Резидънс“ ЕАД обработва следните групи Лични данни на Лицето:
  • Лични данни, отнасящи се до Контрагента и представители на Контрагента (законови или договорни представители – физически лица като управители, служители, прокуристи, пълномощници и др. под.) като: три имена на представителите; позиция/функция на представителя; ЕГН, подпис; срок на действие на представителната власт; данни за контакт (служебни електронни пощенски адреси, служебен телефонен номер/ факс); информация, съдържаща се в действия и изявления, извършени от такива лица (напр. сключване на Договора, изменения към него, писмени инструкции, искания, заявления и др. под.) от името на Контрагента към „Варна Вю Резидънс“ ЕАД, както и всякакви съобщения и информация, отнасяща се до фактически действия, извършени от такива лица в качеството им на представители на Контрагента към „Варна Вю Резидънс“ ЕАД във връзка с изпълнение на Договора;
  • Три имена и данни по лична карта, когато Договорът е с нотариална заверка на подпис и/или съдържание;
  • Лични данни, отнасящи се до лицата за контакт на Контрагента – имена, позиция/функция в организацията на Контрагента (ако е приложимо), данни за контакт (служебни електронни пощенски адреси, служебен телефонен номер/ факс и др. под), действия и изявления, извършени от такива лица от името на Контрагента към „Варна Вю Резидънс“ ЕАД, както и всякакви съобщения и информация, отнасяща се до фактически действия, извършени от такива лица в качеството им на представители на Контрагента към „Варна Вю Резидънс“ ЕАД във връзка с изпълнение на Договора.
  Непредоставянето на минимално необходимите данни, като имена на физически лица – законни представители или пълномощници на страна по Договора или свързани с него договорни отношения, или на данни на лицата за контакт може да доведе до невъзможност за надлежното сключване или изпълнение на Договора и поради тази причина е задължителна предпоставка за възникването на и последващото изпълнение на задълженията по такива договорни отношения. Предвид различното качество на Лицето спрямо Контрагента и връзката му с Договора, „Варна Вю Резидънс“ ЕАД може да обработва различна част от посочените Лични данни на Лицето за различни цели, в зависимост от качеството му за контрагента или договора (законен представител, упълномощен, лице за контакт). Някои от гореописаните групи Лични данни „Варна Вю Резидънс“ ЕАД събира лично от Лицето или получава от Контрагента, докато други – „Варна Вю Резидънс“ ЕАД събира независимо от публично достъпните регистри и източници на информация. ІІІ. Цели на обработването „Варна Вю Резидънс“ ЕАД обработва Личните данни на Лицето във връзка с Договора. Конкретните цели, за които се обработват Лични данни на Лицето, включват:
  • Установяване надлежното представителство на Контрагента по Договора;
  • Сключване и изпълнение на Договора;
  • Поддържане на връзка с Контрагента относно изпълнението на Договора;
  • Предоставяне на информация на нотариуси във връзка със сключване на Договора с нотариално заверка или в друга квалифицирана форма;
  • Изпълнение на задължения съгласно приложимото данъчно и счетоводно законодателство и други нормативни актове;
  • Упражняване и защита на правата и законните интереси на „Варна Вю Резидънс“ ЕАД, включително чрез съдебни производства и съдействие на засегнатите трети лица при упражняване и защита на техните права и законни интереси; установяване, упражняване или защита на правни претенции.
  ІV. Основания за обработване на личните данни „Варна Вю Резидънс“ ЕАД обработва Личните данни на Лицето на поне едно от следните правни основания:
  • Обработването се извършва въз основа на предоставено от Лицето изрично писмено съгласие за обработването им за конкретни цели (чл. 6, т. 1, б. „а“ от Регламента);
  • Обработването е необходимо за спазването на законови задължения, които се прилагат спрямо „Варна Вю Резидънс“ ЕАД (чл. 6, т. 1, б. „в“ от Регламента);
  • Обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Лицето е страна (чл. 6, т. 1, б. „б“ от Регламента);
  • Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на „Варна Вю Резидънс“ ЕАД във връзка с Договора, но само когато интересите или основните права и свободи на Лицето нямат преимущество пред интересите на „Варна Вю Резидънс“ ЕАД. (чл, 6, т. 1, б. „е“ от Регламента);
  • Легитимните интереси на „Варна Вю Резидънс“ ЕАД, заради които дружеството трябва да обработва Лични данни на Лицето, основно са:
   • сключване на валиден и обвързващ страните Договор;
   • реализиране на интересите и защита на правата на „Варна Вю Резидънс“ ЕАД по Договора.
  1. Съхранение на личните данни
  „Варна Вю Резидънс“ ЕАД съхранява  Личните  данни  за  Лицето  в  електронна  форма  и  на  хартиен носител.  Освен  това, „Варна Вю Резидънс“ ЕАД поддържа бази данни с Личните данни на Лицето в различни софтуерни приложения, които ползва за управление на документооборота, водене на счетоводство и други. Достъп до Личните данни, които обработва „Варна Вю Резидънс“ ЕАД, имат само тези служители на „Варна Вю Резидънс“ ЕАД, които имат нужда от такъв достъп за постигане на гореописаните цели или за които законът изисква това. По специално такива лица са: ограничен брой служители от отдел Счетоводство, ограничен брой служители на отдел Търговски и Юридически отдел. VІ. Срок на обработване „Варна Вю Резидънс“ ЕАД съхранява Личните данни на Лицето докато Договорът има действие и/или „Варна Вю Резидънс“ ЕАД има неудовлетворени претенции по него, както и за законовия срок определен по Закона за Счетоводството (чл. 12 – 10 години) и докато Лицето представлява или е лице за контакт по Договора. VІІ. Предоставяне лични данни на други лица Личните данни на Лицето могат да бъдат предоставяни на следните категории получатели на лични данни:
  • Счетоводни компании, адвокати, нотариуси, във връзка с извършване на правни, счетоводни и данъчни услуги, включително защита на правата и законните интереси на дружеството;
  • Одитни компании, извършващи независим финансов одит съобразно с изискванията на Закона за независимият финансов одит и Закон за счетоводството;
  • Компетентни държавни и общински органи, когато това е необходимо с оглед изпълнение на законово задължение;
  • Банки и доставчици на платежни услуги (напр. за целите на извършваните разплащания между страните по Договора).
  Други администратори нямат достъп до Личните данни на Лицето, освен ако не разполагат с това право по закон. „Варна Вю Резидънс“ ЕАД не предоставя лични данни на трети държави или международни организации. VІІІ. Разкриване на лични данни Личните данни могат да бъдат разкрити от „Варна Вю Резидънс“ ЕАД, при условие че това е позволено от закона, във връзка с корпоративно преструктуриране, продажба, прехвърляне на активи, вливане, сливане или друга форма на преобразуване, или друга форма на промяна в корпоративната или финансовата структура на „Варна Вю Резидънс“ ЕАД или свързаните с него юридически лица. Лични данни на Лицето могат да бъдат разкрити и за да се защитят жизненоважни интереси на Лицето, легитимни  интереси  на  „Варна Вю Резидънс“ ЕАД (освен  ако  пред  тези  интереси  на  „Варна Вю Резидънс“ ЕАД следва  да  се предпочетат правата и свободите или интересите на Лицето, като субект на Личните данни) или когато това е необходимо, за да може „Варна Вю Резидънс“ ЕАД да спази приложимото право или да  изпълни  своите  задължения  по  закон  или  да  отговори  на  искания  или  въпроси  от  компетентни надзорни органи. Личните данни на Лицето могат да бъдат разкрити при поискване от компетентните правораздавателни органи (съд, прокуратура и други) за целите на осъществяване на досъдебни, съдебни и изпълнителни производства, при спазване на изискванията на приложимото право и на Регламента. ІХ. Защита на личните данни „Варна Вю Резидънс“ ЕАД осигурява  и  поддържа  подходящи  технически  и  организационни  мерки  за  защита  на Личните данни на Лицето срещу неправомерен достъп или незаконосъобразно използване на Личните данни и/или срещу тяхното инцидентно загубване, изменение, разкриване, достъп и/или повреждане или копиране. Тези мерки имат за цел да осигурят продължителна защита и неприкосновеност на Личните данни. „Варна Вю Резидънс“ ЕАД прави преоценка на мерките регулярно с цел постигане на постоянна сигурност на Личните данни. Х. Права на субектите на лични данни При условията на закона и Регламента, Лицето има следните права във връзка със защитата на своите Лични данни:
  • право на достъп;
  • право да оттегли даденото съгласие;
  • право на коригиране;
  • право на изтриване (право „да бъдеш забравен“);
  • право на ограничаване на обработването;
  • право на преносимост на данните;
  • право на възражение;
  • право на жалба до Комисията за защита на личните данни.
  Конкретното съдържание на тези права е посочено в пункт XII. Права на Лицето. Лицето има право по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на Лични данни, отнасящи се до него. Упражняване на правото по т. 2 става в същата форма, в която е дадено съгласието. Упражняване на правата по т. 1, 3, 4, 5, 6 и 7 става чрез писмено заявление на Лицето, отправено до „Варна Вю Резидънс“ ЕАД. Заявлението следва да съдържа най – малко следните данни:
  1. име, адрес и други данни за идентифициране на съответното физическо лице;
  2. описание на искането;
  3. предпочитана форма за предоставяне на съответната информация – Лицето може да избере информацията да му бъде предоставена на хартиен носител или по електронен път на посочения адрес за кореспонденция/електронна поща;
  4. подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.
  Поисканата информация се предоставя безплатно. Когато исканията на Лицето са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, „Варна Вю Резидънс“ ЕАД може:
  • да наложи такса, като взема предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия;
  • да откаже да предприеме действия по искането;
  ХІ. Контакти За всякакви въпроси относно Политиката за Лични данни на „Варна Вю Резидънс“ ЕАД, Лицето може да се обърне за контакт на следната електронна поща: [email protected]. В случай на съществена промяна в начина, по който „Варна Вю Резидънс“ ЕАД обработва Личните данни на Лицето, и/или във видовете Лични данни, които обработва, и/или в който и да е друг аспект на предмета на Политиката, „Варна Вю Резидънс“ ЕАД ще уведоми по подходящ и лесно достъпен за Лицето начин за съответната промяна.   XII. ПРАВА НА ЛИЦЕТО  
  Права на субекта на лични данни
  Право на достъп: Лицето има право да получи потвърждение от „Варна Вю Резидънс“ ЕАД дали личните му данни се обработват от „Варна Вю Резидънс“ ЕАД. Това включва правото на достъп до личните данни, правото да получи безплатно копие от данните (с изключение на случаи на прекомерни и повтарящи се запитвания), освен ако е предвидено друго в приложимите правила за защита на личните данни, както и правото на Лицето да му бъде предоставено описание на основните характеристики, свързани с обработването на личните му данни.
  Право на оттегляне на даденото съгласие Лицето има право по всяко едно време да оттегли даденото съгласие за обработване на неговите лични данни. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди оттеглянето му. С оттегляне на съгласието, „Варна Вю Резидънс“ ЕАД преустановява обработването на личните данни  на Лицето, освен когато друго правно основание налага обработването им.
  Право на коригиране: Лицето има право да коригира или да поиска от „Варна Вю Резидънс“ ЕАД да коригира, без ненужно забавяне, неточни, непълни или остарели лични данни, които се отнасят до него.
  Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“): Лицето има право да поиска от „Варна Вю Резидънс“ ЕАД изтриване на свързаните с него Лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания: (1) Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин; (2) Лицето възрази срещу обработването, както е посочено по-долу; (3) Личните данни на Лицето са били обработвани незаконосъобразно; или (4) Личните данни на Лицето трябва да бъдат изтрити с цел спазване на правно  задължение  по  правото  на  ЕС,  правото  на  държава  членка  или правото на друга държава. „Варна Вю Резидънс“ ЕАД може да откаже да изтрие Личните данни на Лицето, ако обработването им е необходимо за: (1) за спазване на правно задължение, което изисква обработването, или за изпълнението на задача от обществен интерес; и/или (2) за установяването, упражняването или защитата на правни претенции
  Право на ограничаване на обработването: Лицето има право да изисква от „Варна Вю Резидънс“ ЕАД да ограничи обработването на личните му данни в следните случаи: (i) Когато оспорва точността на личните данни, както са предоставени от Лицето и обработвани от „Варна Вю Резидънс“ ЕАД (ограничението е за определен срок, който позволява на „Варна Вю Резидънс“ ЕАД да провери точността на Личните данни); (2) Когато обработването е неправомерно, но Лицето не желае Личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им; (3) Когато „Варна Вю Резидънс“ ЕАД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Лицето ги изисква за установяване, упражняване или защита на правни претенции; (4) Когато Лицето е възразило срещу обработването и очаква „Варна Вю Резидънс“ ЕАД да провери дали законните основания на „Варна Вю Резидънс“ ЕАД за обработването на Личните данни имат преимущество пред интересите на Лицето. Когато   обработването   на   Лични   данни   на   Лицето   е   ограничено   от „Варна Вю Резидънс“ ЕАД, „Варна Вю Резидънс“ ЕАД ще информира за това Лицето предварително, както и преди да бъде отменено това ограничение на обработването.
  Право на възражение: Лицето има право по всяко време на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да възрази срещу обработването на Лични данни, отнасящи се до него. Лицето може да упражни правото само по отношение на обработването на неговите Лични данни, което се извършва от „Варна Вю Резидънс“ ЕАД за целите на легитимните интереси на „Варна Вю Резидънс“ ЕАД. В случай че възражението е основателно, „Варна Вю Резидънс“ ЕАД ще прекрати обработването на Личните данни относно възразилото Лицето, освен ако „Варна Вю Резидънс“ ЕАД покаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на Лицето.
  Право на преносимост на данните: Това право включва следните възможности: (1) да се получат личните данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, за да бъдат прехвърлени на друг администратор, или (2) да се получи пряко прехвърляне на личните данни на друг администратор, ако това е технически осъществимо. Предвид правното основание на което „Варна Вю Резидънс“ ЕАД обработва Личните данни, приложението на това право спрямо Лицето е ограничено
  Право на жалба: Лицето има право да подаде жалба относно обработването на Личните му данни от „Варна Вю Резидънс“ ЕАД до компетентния национален орган – Комисия за защита на личните данни, с адрес бул. „проф. Цветан Лазаров“ 2, София.

Разплащане

Финансирането на жилищен парк комплекс Варна Вю е обезпечено от банка до получаване на Разрешение за ползване – АКТ 16.

Цената на всеки обект в комплекса: апартамент, гараж, паркомясто, офис, търговска площ и склад е съобразена с местоположението му спрямо вътрешната инфраструктура, особености, прилежащи общи части и застроена площ, при разплащане 40% | 50% | 10%.

Схеми на разплащане

За улеснение при планирането на покупко-продажба са приложими и следните схеми на разплащане:

 15% | 85%

80% | 20%.

Всеки обект в жилищен парк комплекс Варна Вю е представен с цена и с калкулирани стойности спрямо възприетите схеми на разплащане.

Разплащане

Финансирането на жилищен парк комплекс Варна Вю е обезпечено от банка до получаване на Разрешение за ползване – АКТ 16.

Цената на всеки обект в комплекса: апартамент, гараж, паркомясто, офис, търговска площ и склад е съобразена с местоположението му спрямо вътрешната инфраструктура, особености, прилежащи общи части и застроена площ, при разплащане 40% | 50% | 10%.

Схеми на разплащане

За улеснение при планирането на покупко-продажба са приложими и следните схеми на разплащане:

 15% | 85%

80% | 20%.

Всеки обект в жилищен парк комплекс Варна Вю е представен с цена и с калкулирани стойности спрямо възприетите схеми на разплащане.

Payment

The financing of the residential park complex Varna View is secured by a bank until obtaining a Permission for use – ACT 16.

The price of each object in the complex: apartment, garage, parking space, office, commercial area and warehouse, is in accordance with its location in relation to the internal infrastructure, features, adjacent common areas and built-up area, with payment 40% | 50% | 10%.

Payment schemes

The following payment schemes are also applicable to facilitate the planning of sales:

15% | 85%

80% | 20%.

Each object in the residential park complex Varna View is presented with a price and calculated value according to the accepted payment schemes.

Payment

The financing of the residential park complex Varna View is secured by a bank until obtaining a Permission for use – ACT 16.

The price of each object in the complex: apartment, garage, parking space, office, commercial area and warehouse, is in accordance with its location in relation to the internal infrastructure, features, adjacent common areas and built-up area, with payment 40% | 50% | 10%.

Payment schemes

The following payment schemes are also applicable to facilitate the planning of sales:

15% | 85%

80% | 20%.

Each object in the residential park complex Varna View is presented with a price and calculated value according to the accepted payment schemes.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да подобри Вашето преживяване.

Този уебсайт използва "бисквитки", за да подобри Вашето преживяване.